fbpx

Okul Öncesi Yönetmeliğinde Ne Değişti?

Ekleyen : Okul Öncesi Forum

Tüm Yazıları

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 25 Haziran 2015 tarihi itibariyle değişti.

Yapılan değişikliklerden önemli gördüğümüz fıkralara aşağıda yer verdik ve koyu olarak gösterdik.

Ayrıca, değişiklikler ile neler yapıldığı büyük harfli olarak ara başlıklarda verilmiştir.

İşte yapılan değişiklikler…

TALEP OLMASI HALİNDE GRUPTAKİ ÇOCUK SAYISI 20’DEN FAZLA OLABİLECEK

b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10’un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.

YAZ AYLARINDA ANAOKUL KURSLARINA SADECE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDEN YARARLANMAYANLAR ALINACAK

c) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek için bu fıkranın (b) bendinde belirtilen sayıda başvuru olması halinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve mülki idare amirliklerince onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitime sadece okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar kaydedilir. Talebin fazla olması durumunda gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları, bu çocuklara yeni eğitim ve öğretim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. Ders yılı süresince eğitim almış çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri çocuk kulüpleri kapsamında karşılanır.

YAZ AYLARINDAKİ KURSLARA İSTEMELERİ HALİNDE KADROLU ÖĞRETMENLER GÖREVLENDİREBİLECEK

ç) Yaz aylarında yapılacak eğitimde kadrolu öğretmenler istemeleri halinde görevlendirilir. İstekli öğretmen bulunmaması durumunda ders ücreti karşılığında ücretli öğretmen görevlendirilebilir. Ek ders ücretleri 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereğince ödenir.

KAYITLAR HAZİRAN’DAN TEMMUZ’A ALINDI

Madde 11 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI KAYITLARINDA DEĞİŞİKLİK

(4) Şehit, harp malulü ve muharip gazi çocukları ile rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonradurumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakli yapılır.

ORTAOKULA KAYITLAR, ADRES VERİ TABANI ESAS ALINARAK E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK

7 a) İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır.

ORTAOKULDAN İMAM HATİP ORTAOKULUNA GEÇİŞLERDE SINAV ZAMANLARI DEĞİŞTİ

Madde 12- (6) Ortaokuldan imam-hatip ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli; imam-hatip ortaokulu müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından, ortaokulda zorunlu dersler arasında olmayıp imam-hatip ortaokulunda okutulan zorunlu derslerden 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarda aynı eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başına kadar, 8 inci sınıfta ise eylül ayı son iş gününe kadar yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde yapılır.

ANAOKUL VE İLKOKULDA, DEVAMSIZLIĞI ÖĞRETMEN E-OKULA GİRECEK

Madde 18 – (1) Çocukların devamsızlıkları, okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise okul yönetimi tarafından e-Okul sistemine işlenir ve yöneticiler tarafından takip edilir.

SINAVLARA GİRMEME DURUMU SMS İLE DE BİLDİRİLEBİLECEK

Madde 23 – (1)Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Merkezi sistem ortak sınavına mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrencilerin bilgileri, aynı gün okul müdürlüğünce e-Okul sistemine işlenir.

EVDE EĞİTİM ALANLAR İÇİN, PUANLAMA SADECE GÖRÜLEN DERSLER ÜZERİNDEN OLACAK

Bir dersin dönem, yıl sonu ve değerlendirme punaı
(6) (Ek fıkra:) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır.

YILSONU BAŞARI PUANI HESAPLAMASI DEĞİŞTİ
DERSLERİN AĞIRLIKLI PUAN TOPLAMLARI, DERS SAATİ SAYISINA BÖLÜNECEK

Madde 28 – (1) Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümüdür. Yıl sonu başarı puanı tespit edilirken, bölme işlemi virgülden sonra dört basamak yürütülür. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir.

ÖĞRENCİ DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ, ÇIKTI ALINARAK OKULA BİLDİRİLMESİ UYGULAMASI KALDIRILDI

Madde 29 – (1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.
b) Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir ve çıktısı alınan çizelge, öğretmen tarafından dönem sona ermeden 5 (beş) gün önce okul yönetimine teslim edilir.

İLKOKULDA, SINIF TEKRARINDA, VELİ TALEBİ YETERLİ OLACAK… OKUL MÜDÜR VE ÖĞRETMENİN KARAR ALMASINA GEREK YOK

Madde 31 – (1) Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir. Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar değerlendirilmesi yapılamayan/puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

ORTAOKULDA BİR DERSTEN YIL SONU PUANI 45’TEN AZ OLAN ÖĞRENCİNİN SINIF GEÇMESİNE VEYA SINIF TEKRARINA ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU KARA VERECEK.
DÜZENLEME DAHA ÖNCE “BİR ÜST SINIFI BAŞARMADA GÜÇLÜKLE KARŞILAŞABİLECEK” ŞEKLİNDEYDİ

Madde 31 b) Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45′ ten az olan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 Ders Yılı Sonu Şube Öğretmenler Kurulu Öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağına yazılarak e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir. Bu kararda, oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

MESLEKİ ÇALIŞMAYA İLİŞKİN OLARAK YENİ GETİRİLEN HÜKÜMLER
BİRİNCİ HAFTA OKULDA MESLEKİ ÇALIŞMA YAPILACAK.
SONRAKİ MESLEKİ EĞİTİM KONULARINI GENEL MÜDÜLÜK BELİRLEYECEK VE BELİRLİ MERKEZLERDE OLACAK

Madde 38 –
(3) (Ek fıkra: 25.06.2015 – 29397 s. R.G. Yön./13. md.) Derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak mesleki çalışmalarda;

a) Yönetici ve öğretmenler ilk hafta okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında mesleki çalışmalarını yaparlar.

b) Öğretmenler ilk haftadan sonraki günler için ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dahilinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulurlar.

c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır.

(4) (Ek fıkra: 25.06.2015 – 29397 s. R.G. Yön./13. md.) Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüklerince hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışmayı yaparlar.

(5) (Ek fıkra: 25.06.2015 – 29397 s. R.G. Yön./13. md.) Okulların bağlı bulundukları genel müdürlüklerce hazırlanan plana göre farklı mesleki çalışma programları da uygulanabilir.

OKULLLARDA BÜRO MEMURU BULUNDURULABİLECEK…

Madde 50- b) Büro işlerini yürütmek üzere büro memuru, kütüphaneyle ilgili işleri yürütmek üzere kütüphane memuru,

KILIK KIYAFET HÜKÜMLERİNE UYMYAN ÖĞRENCİYE KINAMA CEZASI VERİLECEK

“11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,”

şeklindeki hüküm

“11) Kılık kıyafetle ilgili kurallara uymamak.” olarak değiştirildi.

Bu fiilin cezası Kınamadır.

Kaynak: memurlar.netdeddss

İlgili Terimler : , ,

ZİYARETÇİ YORUMLARISizde kendi yorumlarınızı gönderebilirsiniz...

 

İlginizi Çekebilir